VET.T 74.04 (+1.03 | +1.41%) VET 68.97 (+1.09 | +1.61%) SLW.T 28.37 (-0.08 | -0.28%) SLW 26.43 (-0.06 | -0.23%) AEM.T 44.22 (+0.16 | +0.36%) AEM 41.17 (+0.06 | +0.15%) YRI.T 8.78 (-0.09 | -1.01%) AUY 8.17 (-0.10 | -1.21%) FM.T 25.74 (+0.40 | +1.58%) CDE 8.22 (0.00 | 0.00%) CAK 0.647 (-0.003 | -0.46%) TVE.V 6.30 (+0.10 | +1.61%) BIOA 13.47 (+0.89 | +7.07%) EDV.T 0.91 (-0.01 | -1.09%) EDVMF.O 0.844 (-0.017 | -2.00%) MDI.T 8.76 (0.00 | 0.00%) S.T 4.45 (-0.04 | -0.89%) XTC.T 11.15 (+0.41 | +3.82%) SSO.T 9.63 (-0.21 | -2.13%) SSRI 8.98 (-0.20 | -2.18%) RME.T 10.99 (+0.03 | +0.27%) RCKXF.O 10.18 (-0.06 | -0.59%) R.T 0.92 (+0.02 | +2.22%) CG.T 6.35 (+0.03 | +0.47%) PLG.T 1.41 (-0.03 | -2.08%) ERF.T 26.00 (+0.39 | +1.52%) ERF 24.21 (+0.35 | +1.47%) BTHE.O 0.520 (-0.020 | -3.72%) TGM.V 0.45 (0.00 | 0.00%) SWY.T 0.70 (+0.01 | +1.45%) CHL.T 0.56 (0.00 | 0.00%) TCM.T 3.04 (0.00 | 0.00%) TC 2.84 (+0.01 | +0.35%) YRB.A.T 0.12 (+0.01 | +9.09%) BKM.V 5.15 (0.00 | 0.00%) PBM 4.64 (0.00 | 0.00%) PGLC.O 0.342 (-0.003 | -0.84%) PAR.UN.T 5.17 (+0.04 | +0.78%) PTSRF.O 4.713 (0.000 | 0.00%) FT.T 0.385 (-0.005 | -1.28%) FTMDF.O 0.368 (+0.002 | +0.49%) RNX.T 0.61 (0.00 | 0.00%) PRV.UN.V 2.10 (0.00 | 0.00%) PML.V 0.41 (-0.01 | -2.38%) CGJ.T 0.045 (-0.005 | -10.00%) CGJCF.O 0.042 (0.000 | 0.00%) EE.T 0.085 (0.000 | 0.00%) CEG.T 0.05 (-0.03 | -37.50%) CEGMF.O 0.059 (-0.021 | -26.38%) GMX.T 0.250 (-0.005 | -1.96%) GLBXF.O 0.223 (0.000 | 0.00%) QXP.V 0.70 (0.00 | 0.00%) BAY.V 0.235 (0.000 | 0.00%) CSQ.V 0.180 (+0.015 | +9.09%) CNMXF.O 0.158 (+0.002 | +1.28%) TML.T 0.41 (+0.01 | +2.50%) OXYS.O 0.79 (+0.04 | +5.33%) SQD.V 0.37 (0.00 | 0.00%)