VET.T 72.35 (+1.27 | +1.79%) VET 67.42 (+1.18 | +1.78%) SLW.T 28.62 (-0.04 | -0.14%) SLW 26.65 (-0.06 | -0.22%) AEM.T 44.12 (-0.45 | -1.01%) AEM 41.06 (-0.46 | -1.11%) YRI.T 8.915 (-0.055 | -0.61%) AUY 8.295 (-0.055 | -0.66%) FM.T 25.33 (+0.37 | +1.48%) CDE 8.29 (-0.29 | -3.38%) CAK 0.647 (-0.023 | -3.43%) TVE.V 6.21 (+0.19 | +3.16%) BIOA 12.21 (+0.07 | +0.58%) EDV.T 0.91 (-0.03 | -3.19%) EDVMF.O 0.861 (-0.018 | -2.07%) MDI.T 8.70 (+0.72 | +9.02%) S.T 4.51 (+0.15 | +3.44%) XTC.T 10.64 (+0.09 | +0.85%) SSO.T 9.90 (-0.17 | -1.69%) SSRI 9.22 (-0.18 | -1.91%) RME.T 10.95 (-0.10 | -0.90%) RCKXF.O 10.24 (0.00 | 0.00%) R.T 0.88 (-0.02 | -2.22%) CG.T 6.39 (+0.21 | +3.40%) PLG.T 1.43 (0.00 | 0.00%) ERF.T 25.64 (+0.35 | +1.38%) ERF 23.851 (+0.281 | +1.19%) BTHE.O 0.53 (+0.01 | +1.92%) TGM.V 0.45 (0.00 | 0.00%) SWY.T 0.70 (0.00 | 0.00%) CHL.T 0.56 (0.00 | 0.00%) TCM.T 3.04 (+0.03 | +1.00%) TC 2.83 (+0.03 | +1.07%) YRB.A.T 0.135 (+0.010 | +8.00%) BKM.V 4.91 (-0.14 | -2.77%) PBM 4.570 (+0.030 | +0.66%) PGLC.O 0.342 (-0.003 | -0.84%) PAR.UN.T 5.13 (+0.06 | +1.18%) PTSRF.O 4.713 (0.000 | 0.00%) FT.T 0.39 (0.00 | 0.00%) FTMDF.O 0.392 (+0.024 | +6.47%) RNX.T 0.60 (-0.01 | -1.64%) PRV.UN.V 2.20 (-0.10 | -4.35%) PML.V 0.415 (0.000 | 0.00%) CGJ.T 0.05 (0.00 | 0.00%) CGJCF.O 0.042 (0.000 | 0.00%) EE.T 0.085 (0.000 | 0.00%) CEG.T 0.08 (0.00 | 0.00%) CEGMF.O 0.08 (0.00 | 0.00%) GMX.T 0.255 (-0.005 | -1.92%) GLBXF.O 0.223 (0.000 | 0.00%) QXP.V 0.70 (+0.05 | +7.69%) BAY.V 0.235 (0.000 | 0.00%) CSQ.V 0.165 (-0.005 | -2.94%) CNMXF.O 0.155 (-0.005 | -3.13%) TML.T 0.41 (0.00 | 0.00%) OXYS.O 0.75 (0.00 | 0.00%) SQD.V 0.36 (0.00 | 0.00%)