VET.T 73.82 (-0.22 | -0.30%) VET 68.58 (-0.39 | -0.57%) SLW.T 27.95 (-0.42 | -1.48%) SLW 26.02 (-0.41 | -1.55%) AEM.T 43.80 (-0.42 | -0.95%) AEM 40.75 (-0.42 | -1.02%) YRI.T 8.71 (-0.07 | -0.80%) AUY 8.11 (-0.06 | -0.73%) FM.T 26.03 (+0.29 | +1.13%) CDE 8.04 (-0.18 | -2.19%) CAK 0.640 (-0.007 | -1.08%) TVE.V 6.30 (0.00 | 0.00%) BIOA 12.65 (-0.82 | -6.09%) EDV.T 0.85 (-0.06 | -6.59%) EDVMF.O 0.786 (-0.058 | -6.87%) MDI.T 8.81 (+0.05 | +0.57%) S.T 4.43 (-0.02 | -0.45%) XTC.T 11.28 (+0.13 | +1.17%) SSO.T 9.42 (-0.21 | -2.18%) SSRI 8.77 (-0.21 | -2.34%) RME.T 10.95 (-0.04 | -0.36%) RCKXF.O 10.18 (0.00 | 0.00%) R.T 0.87 (-0.05 | -5.43%) CG.T 6.18 (-0.17 | -2.68%) PLG.T 1.38 (-0.03 | -2.13%) ERF.T 25.69 (-0.31 | -1.19%) ERF 23.93 (-0.28 | -1.16%) BTHE.O 0.510 (-0.010 | -1.90%) TGM.V 0.43 (-0.02 | -4.44%) SWY.T 0.70 (0.00 | 0.00%) CHL.T 0.55 (-0.01 | -1.79%) TCM.T 3.03 (-0.01 | -0.33%) TC 2.83 (-0.01 | -0.35%) YRB.A.T 0.12 (0.00 | 0.00%) BKM.V 4.82 (-0.33 | -6.41%) PBM 4.50 (-0.14 | -3.02%) PGLC.O 0.344 (+0.002 | +0.58%) PAR.UN.T 5.20 (+0.03 | +0.58%) PTSRF.O 4.713 (0.000 | 0.00%) FT.T 0.390 (+0.005 | +1.30%) FTMDF.O 0.368 (0.000 | 0.00%) RNX.T 0.61 (0.00 | 0.00%) PRV.UN.V 2.10 (0.00 | 0.00%) PML.V 0.42 (+0.01 | +2.44%) CGJ.T 0.045 (0.000 | 0.00%) CGJCF.O 0.042 (0.000 | 0.00%) EE.T 0.090 (+0.005 | +5.88%) CEG.T 0.05 (0.00 | 0.00%) CEGMF.O 0.059 (0.000 | 0.00%) GMX.T 0.25 (0.00 | 0.00%) GLBXF.O 0.236 (+0.013 | +5.93%) QXP.V 0.67 (-0.03 | -4.29%) BAY.V 0.235 (0.000 | 0.00%) CSQ.V 0.17 (-0.01 | -5.56%) CNMXF.O 0.160 (+0.002 | +1.52%) TML.T 0.395 (-0.015 | -3.66%) OXYS.O 0.79 (0.00 | 0.00%) SQD.V 0.31 (-0.06 | -16.22%)